- Man holder ikke op med at elske sit første barn, når man får nummer to...

INDEKS:
Gæstebog >>
Loven i dag >>
Presseklip >>
Kontakt pressen! >>
Svar fra politikere >>
Hvem støtter os >>
Case stories >>
Fakta og argumenter >>
Rapporter >>
Flere fakta >>
Nyhedsbreve >>

TRÆT AF AT FORKLARE!
Udskriv og/eller videresend statsborger.dk´s brochure (.doc)
Side 1 & 4 >>
- /- Side 2 & 3 >>


Marts 2014
"Ændring af lov om dansk indfødsret (Dobbelt statsborgerskab mv.)"
er nu sat i Folketingets kalender for marts måned.
Vi leder stadig efter aktuelle case-stories, så vi er klar til at "fodre" de danske medier, når lovforslaget præsenteres - læs mere i
Nyhedsbrev 5.3.2014 >>

1. oktober 2013:
Dobbelt statsborgerskab er med i regeringens lovkatalog
Lovforslag forventes præsenteret i februar 2014

Læs mere >>

Underskriftindsamlingen
stoppede den 2.5.2009 >>
På 1 år samlede vi
14.313 underskrifter.
Overrækkelse af underskrifter
29.4.2008 >>

FAKTA
Den tyske lovgivning fra 2007 >>

"Dobbelt statsborgerskab fra en international synsvinkel"
(Maj 2009 - .pdf - åbner i nyt vindue)
af Marianne Dellinger >>,
Eva Ersbøll >>

og Tina Thuesen >>

Følgebrev til rapporten
med konklusioner >>

24.4.2009:
"Udredning om dobbelt statsborgerskab"
fra Integrationsministeren

Link: B 55
- Alle dokumenter -Bilag 11 >>


Udredningen, der er et sammendrag af en række adspurgte
landes erfaringerne med håndtering af dobbelt
statsborgerskab, konkluderer:


- at dobbelt statsborgerskab søges begrænset dels ud fra principielle betragtninger, dels ud fra mere praktiske betragtninger.
(Udredningen dokumenterer - i modstrid med denne konklusion!

- at der IKKE er praktiske problemer med dobbelt statsborgerskab i de adspurgte lande, red.
)

- at flere og flere lande tillader dobbelt statsborgerskab.

- at nogle lande fastholder princippet om, at dobbelt statsborgerskab skal begrænses mest muligt ud fra principielle betragtninger.

Hvad skrev vi til politikerne
i november 2008?

21 sider med uddrag af personlige
mail til politikerne >>


Eva Ersbølls Phd-afhandling om Dobbelt statsborgerskab, 2007:
”De retlige argumenter mod dobbelt statsborgerskab er blevet færre, medens fordelene ved at kunne opnå denne status synes at være blevet flere.
International ret er derfor også blevet mere tolerant – i et vist omfang endda direkte positiv stemt – over for dobbelt statsborgerskab, og
flere og flere stater vælger fuldt ud at acceptere denne status.”

Reglerne for at opnå
dansk statsborgerskab
>>


Om Statsborger.dk >>

Lande, der tillader
dobbelt statsborgerskab >>

Nyhedsbreve og pressemeddelelser >>

DEFINITION
Udenlandsdanskere...
Udlandsdanskere...
Udedanskere...

Skrevet af Redaktionen på "Nyt fra Danmark"
Redaktionen af "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.

Af flere grunde:
Udenlandsdansker
- har nærmest en nedsættende klang, der smager af landsforvisning eller det der er værre, jævnfør historieskrivningens engelske Kong 'Johan Uden Land' - altså ikke en ærefuld betegnelse.
Udlandsdansker
- er efter vor opfattelse en bedaget sproglig afart af det første og ældste ord for at en dansker i kortere eller længere tid, eller måske permanent, opholder sig udenfor det gamle lands grænser.
Udedansker
- er det mest mundrette og dækkende udtryk for udlændingehed, uanset opholdets varighed.

Det er desuden i samklang med oprindelige danske talemåder om at modtage "fremmede" (:gæster") og selv at "være ude" (:ude at rejse).

Udedansker har da også fundet vej til blandt andet Folketingets forhandlinger, senest benyttet i 2004 af den radikale Elisabeth Arnold under behandlingen af lovforslaget om udvidet stemmeret for danskere i udlandet.
Sprogudviklingen vil formentlig pege mere og mere i retning af, at de to ældste betegnelser, udenlandsdansker og udlandsdansker, afløses af - udedansker.

18.12.2014
JA TIL DOBBELT STATSBORGERSKAB
Fra den 1. september 2015 tillader den nye danske Indfødsretslov, som et flertal i det danske Folketing vedtog den 18.12.2014, dobbelt statsborgerskab for alle
- for danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.
Det anbefales at vente med at søge nummer to statsborgerskab indtil den 1.9.2015.
Reglerne for børns tilhørsforhold til Danmark ændres ikke af den nye Indfødsretslov.
Man skal altså stadig ansøge om bibeholdes af det danske statsborgerskab indet det fyldte 22. år. Pga sagsbehandlingstiden anbefales det i dag at ansøge allerede når barnet er 20 år.

______________________________________________

Pressemeddelelse/Nyhedsbrev 16.12.2014

Når Folketinget den 18. December 2014 vedtager den nye Indfødsretslov der tillader dobbelt statsborgerskab for alle, kan danskere i udlandet og udlændinge i Danmark omsider blive HELE BORGERE i det land, de bor.
Dermed har den globale internetbaserde bevægelse Statsborger.dk opnået sit mål.
Læs videre >>

______________________________________________
FAKTA OM DOBBELT STATSBORGERSKAB
- Dobbelt statsborgerskab giver borgerrettigheder
og stemmeret i bopælslandet.

(Retten til at stemme i DK falder i følge nuværende lovgivning bort efter højest to år med adresse i et andet land.)

- Pension er afhængig af antal år, man i sit arbejdsliv har boet i DK.
- Ret til sociale ydelser kræver bopæl i DK.

- Mandlige "dobbelte statsborgere" aftjener værnepligt i bopælslandet.
- Kun 6 ud af Europas 46 stater tillader ikke dobbelt statsborgerskab.
- Med Danmark tillader 24 af 28 EU-lande tillader dobbelt statsborgerskab.

- Over 90 % af Europas borgere har ret til dobbelt statsborgerskab.
- Sverige tillod dobbelt statsborgerskab i 2002, Island og Finland i 2003, Belgien og Tyskland i 2007 og Luxembourg i 2008, Letland i 2013 og Tjekkiet i 2014.

statsborger.dk ønsker at danskere i udlandet og udlændinge i Danmark bliver LIGESTILLEDE med det store flertal af borgere i Europa og resten af verden, der i dag har RET til at være dobbelt statsborgere.

Flere fakta og gode argumenter >>


Formål med denne side: - at få ændret paragraf 7.1 i bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret:
LBK 422 § 7. Dansk indfødsret fortabes af 1) den, som erhverver fremmed statsborgerret efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke...

______________________________________________

NYHEDER 2014:

Lov forventes vedtaget den 18.12.2014
- den nye Indfødsretslov træder dermed i kraft den 1.9.2015
- Statsborger.dk anbefaler, at du venter med at søge dit dobbelte statsborgerskab til loven træder i kraft.

Lovforlaget, der tillader dobbelt statsborgerskab,
blev 1. behandlet i Folketinget den 13.11.2014.
2. behandling er planlagt til 16.12.2014
3. behandling - og dermed vedtagelse, da alle partier undtagen Konservative og Dansk Folkeparti er for - er planlagt til 18.12.2014 (LINK www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L44/index.htm#dok >> )


16. september 2014
Lovforslaget, der tillader dobbelt statsborgerskab er sendt til høring, og høringssvar skal være indsendt den 14. oktober 2014.
"Loven forventes at træde i kraft den 1. September 2015

Læs lovforslaget (67 sider, .pdf-fil) >>
Highlights fra lovforslaget >>

23. juni 2014
Udenrigsminister Karen Hækkerup opfordrer på et møde i New York danskere i udlandet og udlændinge i Danmark til at VENTE med at søge statsborgerskab i bopælslandet indtil lovændringen er trådt i kraft.
statsborger.dk anbefaler alle med tvivlsspørgsmål om statsborgerskab og indfødsret at søge information på Justitsministeriets hjemmeside >>, og i tvivlsspørgsmål udelukkende henvende sig til Indfødsretskontoret, der kan kontaktes mellem kl. 9 og 12. Lukket onsdag. Telefon 0045 7226 8700 - Indfoedsretskontoret@jm.dk

4. juni 2014
REGERINGEN HAR INDGÅET EN BRED AFTALE OM RET TIL DOBBELT STATSBORGERSKAB
Loven forventes at træde i kraft i sommeren 2015
HOVEDPUNKTER I AFTALEN
...alle får ret til dobbelt statsborgerskab
...tabt dansk statsborgerskab kan i en overgangsperiode generhverves
...udlændinge i Danmark, der har opnået ret til dansk statsborgerskab lige nu tvinges ikke til at opgive deres oprindelige statsborgerskab
...Paragraf 8 i Indfødsretsloven ændres ikke. Danske statsborgere født i udlandet skal således stadig bevise deres tilknytning til Danmark inden det fyldte 22. år, hvis ikke de har haft bopæl i Danmark

PRESSEMEDDELELSE FRA JUSTITSMINISTERIET >>

Fra Jan E. Jørgensens (V) Facebookside 4.6.2014


14. Marts 2014

Regeringens rapport anbefaler bred adgang til dobbelt statsborgerskab, mulighed for generhvervelse af tabt statsborgerskab og konkrete regler for hvordan danske børn opvokset i udlandet kan bevare dansk statsborgerskab
Læs mere i pressemeddelelsen >>

Justitsministeriets pressemeddelelse >>

Presseklip 14.3.2014:
Berlingske Tidende >>

Politiken >>
Information >>
DR.dk >>
Danes Worldwide >>


Er du dansker i udlandet
- eller udlænding i Danmark?

Det handler om dobbelt statsborgerskab.
Denne side og kampagne blev oprettet af danskere i udlandet, men det handler naturligvis også om, hvordan udlændinge i Danmark på samme måde tvinges til at opgive deres statsborgerskab.

Forestil dig at DU flytter til udlandet.
Canada for eksempel. Det kan være på grund af arbejde eller fordi du vil prøve noget nyt eller på grund noget helt andet.
Du bor i landet som gæst, og har derfor ikke samme rettigheder som andre indbyggere. Du kan for eksempel ikke stemme eller gøre karriere i det offenlige.
Det kræver nemlig at du er canadisk statsborger.
Læs f.eks. Lone Aagesens historie >>

Du kan heller ikke stemme i Danmark.
Man kan kun stemme i Danmark hvis man bor i Danmark.
Så du har ikke rigtigt noget at skulle have sagt nogen steder.
Hverken hjemme i Danmark, eller der hvor du bor.


Du er blevet en andenrangsindbygger
- en halv borger i to lande!

Det er ligegyldigt om du flytter til Canada, Frankrig, Sverige eller andre steder.
Reglerne er de samme.
Du SKAL være statsborger for at få samme rettigheder som andre i landet.

Nu har du boet i Canada i et par år, længe nok til at kunne søge om statsborgerskab.
Det vil du gerne have.
Så kan du endelig blive behandlet som en 100 % indbygger.
Med stemmeret og det hele.

Canada giver dig canadisk statsborgerskab og lader dig selvfølgelig beholde dit danske statsborgerskab.

Du er jo dansker, og det er der ingen, der kan tage fra dig.
Men så sker det utænkelige. Danmark, dit fædreland, tager dit danske statsborgerskab fra dig
.

Loven i Danmark fastslår, at man mister dansk indfødsret hvis man søger og opnår statsborgerret i et andet land.
L
æs f.eks. paragraffen i indfødsretsloven som det hele handler om.

VI MENER AT:
Udedanskere fremmer dansk eksport og kultur og motiverer også udenlandsk investering i Danmark.
Udedanskere har større forståelse for lokalkulturen og derfor bedre markedskendskab.
Lokalt statsborgerskab styrker tilknytning og integration i tilflytterlandet.

Dobbelt statsborgerskab vil gavne Danmark direkte
- både kulturelt og økonomisk.

Udedanskere er Danmarks uofficielle ambassadører og en rigtig god forretning for Danmark. Det siger den danske regering selv i deres rapport om globalisering - www.globalisering.dk >>

...Vi ER danskere - hele livet!
Danmark skal hurtigt følge trop, så:

  • danskere beholder dansk indfødsret når de opnår statsborgerskab i deres nye hjemland.
    Udlændinge i Danmark beholder naturligvis også deres oprindelige statsborgerskab, når de bliver danske statsborgere.

  • danskere, der har mistet dansk indfødsret, hvor det ikke var et krav fra tilflytterlandet, får det tilbage. 
Nøjagtigt samme argumenter bør naturligvis gælde for udlændinge, der har fast bopæl i Danmark, når de opnår dansk statsborgerskab.

Allerede i dag beholder over 40 % af nydanskerne deres oprindelige statsborgerskab, og børn af forældre med forskellig nationalitet opnår fra fødsel dobbelt statsborgerskab.

Udedanskere og nydanskere ønsker at
ligestilles med disse befolkningsgrupper.


Fuld integration - for danskere i udlandet som for udlændinge i Danmark - kræver borgerrettigheder, som kun statsborgerskab kan garantere.Australien >>
I 2006 havde 75,6% af indvandrerne med ret til statsborgerskab i landet australsk statsborgerskab.
Kun 58,5% af de danske indvandrere med ret til det havde søgt og opnået australsk statsborgerskab - en direkte konsekvens, af at Danmark ikke tillader dobbelt statsborgerskab.PRESSEKONTAKTER

Charlotte Sylvestersen

- Italien 0039 348 32 35 269

Tina Thuesen
- Schweiz 00
41 79 635 4816

Om Statsborger.dk


About www.statsborger.dk

Über www.statsborger.dk18.5.2013 - DR.DK:
Venstre siger ja
til dobbelt statsborgerskab >>

- Få lidt fremdrift i det her, så vi kan få et lovforslag igennem Folketinget, udtaler Venstres Jan E. Jørgensen til DR.DK. Han forklarer, at den tværministerielle kommission ikke er klar med et forslag før til efteråret.

Jan E. Jørgensen er ugens gæst i Politisk debat på P1 lørdag den 18. maj kl. 16.03.13

Tirsdag 16.4.2013
Mail fra Socialdemokratiets Indfødsretsordfører Lennart Damsbo-Andersen:
"...eftersom det (Dobbelt statsborgerskab, red.) står i regeringsgrundlaget, så kommer det til at ske"!

1.2.2013
UDTALELSE FRA STATSBORGER.DK
TIL TVÆRMINTERIEL ARBEJDSGRUPPE
OM DOBBELT STATSBORGERSKAB >>

En tværministeriel arbejdsgruppe nedsat i december 2012 forventes at afslutte det forberedende lovgivningsarbejde i løbet af foråret 2013.

Nyhedsbrev 19.12.2012 >>


ARTIKEL 2011
Danskere i udlandet føler sig hæmmet ved ikke at have retten til dobbelt statsborgerskab >>
af Marie Juncker Sørensen - Journaliststuderende


ARTIKEL 2010
(åbner i ny side .docx-dokument >>)
Something is Rotten in
the State of Denmark;
How Nation States Not Recognizing Dual Citizenship Deprive Residents in Their Territories and Their Citizens around the World of Significant Democratic Rights

By Marianne Dellinger,
M.A. (LSP), J.D. (Coif)


14.9. 2009 - LO Ugebrev:
Arbejde (47,1%)
og kærlighed (23.8%)
driver danskere
til udlandet >>

Nick Hækkerup:
»... den her undersøgelse må én gang for alle slå myten ihjel.
Der eksisterer simpelthen ikke en klar sammenhæng mellem marginalskatter og hvor mange, der udvandrer,
« siger han.
Ifølge Nick Hækkerup er problemet,
at historien om skatteflugten er blevet gentaget så mange gange, at det er blevet legitimt at fortælle den.Børns rettigheder:
Om børn født af dansk/e
forælder/re i udlandet

dk-mor-i-udlandet.com >>

Danes World Wide
om børns rettigheder >>


Mandag den 22. april 2013, EuropaHuset, Gothersgade 115, København >>


Jeg var ikke længer National-Slave - jeg var Tydsker, jeg var Franke, jeg var Brite, jeg var Belgier, jeg var Schweitzer, jeg var Skandinaver.
Mit Hierte slog lige høit for Broderen her og for Broderen hist.

Kun tre Kæder - men lige saa ubrydelige, som skiønne - bandt mit Væsen tættere og
fastere til Danmark: Venskab - Sproget - og min Barndoms Erindring.«
Jens Immanuel Baggesen (15. februar 1764 i Korsør - 3. oktober 1826 i Hamburg).